Gjeldsordning

Forum for gjeldsproblemer. Boliglån, kredittkortgjeld, forbruksgjeld, spillegjeld. Gjeldsordning og refinansiering.
Svar
kareskare
Innlegg: 3
Registrert: 2020-02-25 17:07

Gjeldsordning

Legg inn av kareskare » 2020-02-25 17:39

Hei.
Åpner en post her under gjeldsproblemer. Godt å se et forum igjen etter at pengevett forsvant.

Jeg er en mann på 39 år. Er i en gjeldsordning på 7 år. Har nå under 5 år igjen. Er veldig takknemmelig for muligheten jeg har fått.
I denne ordningen beholder jeg feriepenger og halv skatt i desember. Det jeg er usikker på er om jeg kan beholde disse på min konto og lurte på om noen her vet det? Jeg har for øyeblikket et heller kaldt forhold til namsmann da ordningen er for dårlig og vi måtte til advokat som fant flere feil. Blant annet at jeg ikke sitter igjen med avdrag til boliglånet slik at samboer må betale min del. Jeg får bare til renter. Så nå blir det sendt ut krav om endring så den skal bli mulig å overholde uten hjelp fra familie. Advokat er dyrt så da spørr jeg her. Advokat kom i stand pga. familie.

Har før og under ordningen lest mye på forskjellige forum og virker som at man ikke kan spare noe som helst. Det er forståelig at man ikke skal kunne sette av penger men jeg har ca 41 500kr igjen etter ferietrekk,livsopphold og dividende i juni samt 7000 kr ved halv skatt desember. Kreditorene får 18 600 kr pr mnd. Feriepengene blir satt på buffer og skal også settes av endel til vedlikehold hus på konto i annen bank. Jeg beholder 5000 kr i vedlikehold pr. år men dette holder ikke over tid. Jeg synes det er rart om jeg må sette dette over på andre for å ikke ha noe formue?

Jeg syns også riktig skattetrekk er vanskelig. Jeg fikk igjen 12 000 i fjor og dette fordeltes på kreditorene. Advokat sa at under 10 000 kr normalt ble beholdt men dette er ikke noe som står i min avtale. Skatt til gode blir fordelt står det der. Så da tenker jeg å prøve å legge meg lavere på trekket i år. Om jeg blir skyldig så er det mitt problem men det kan jeg dekke opp med feriepenger som buffer? Det er umulig å vite hva kreditorene melder inn av fradrag og jeg måtte rette omtrent halvparten av lånene i skattemeldingen 2018. Såfremt jeg beregner meg frem til skatt på alt mitt og bare med fradrag for boliglån så skal jeg vel kunne legge meg rett under dette uten å få problemer. Fradragene vil nok gi meg skatt til gode, men for 2017 hadde jeg for høyt trekk og jeg tenker heller under enn over så lenge jeg har buffer selv om jeg var redd for å trekke for lite i starten.

Takker om noen har noe info eller erfaring å komme med :)
Sist redigert av kareskare den 2020-02-29 23:15, redigert 1 gang totalt.

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2020-02-26 00:50

Hei.
Spare på egen konto
Du har fått penger til livsopphold. Hva du bruker disse pengene til er uinteressant. Det betyr at du kan, satt veldig på spissen bruke kr 100,00 på mat og kr 100,00 på reiser hjem/arbeid/hjem. Resten av livsoppholdsbeløpet kan du spare. Dette vedkommer ikke kreditorene. Det er ikke nødvendig å opprette en egen konto. Hvis du oppretter en egen konto kan dette virke som du forsøker å unndra penger.

Endring av gjeldsordning
Du sier at du har begjært endring av gjeldsordningen.
Da har jeg et spørsmål. Hvorfor har du fått en gjeldsordning på 7 – syv år når gjeldsordningslovens normaltid er på 5 – fem år.
Femårsregelen kan kun fravikes ved tungtveiende grunner.
Hva er de tungtveiende grunnende til at normaltiden på 5 – fem år er fraveket?

Skatt.
Skatt slår begge veier.
Har du betalt inn for mye skatt, vil du få tilbake på skatten, og dette sier da at kreditorene har fått for lav dividende det året.
Hvis du får restskatt, vil det si at kreditorene har fått for høy dividende, og du har derfor krav på å få betalt restskatten ved at denne medfører at kreditorene dette året for en lavere dividende.

Hvilken namsmann har du?


Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

kareskare
Innlegg: 3
Registrert: 2020-02-25 17:07

Re: Gjeldsordning

Legg inn av kareskare » 2020-02-28 09:41

Hei og takk så mye for svar.

For å ta det siste du skriver så ønsker jeg ikke å henge ut namsmannen her selv om det sikkert hadde vært greit for andre å vite. Advokaten har sagt klart ifra til han om hva han har gjort feil og hun var meget overgitt over avtalen. Jeg har sammen med økonom satt opp nytt budsjett som er sendt til advokaten. Advokat skal sende denne til namsmannen som skal sendes videre til kreditorene.

Han sa også at han ikke forsto hvordan banken kunne si nei til avdragsfrihet. Men jeg har på mail at han sa at min samboer måtte betale mine avdrag da jeg spurte ham tidligere.
Så om dette nå blir godtatt så gjør det alt mye enklere. Vi har måtte få mye hjelp av familie i starten av denne ordningen. Barnehage var også med i søknaden til namsmann men ble ikke lagt inn i forslag til kreditorene. Dette burde jeg også merket at ikke var med men det ble 13 mnd uten dette før en endring ble gjort. Er også nevnt i nytt budsjett at samboer har inntekt under livsoppholdsatsene slik at hennes underdekning dekkes av mine satser.
Mye her burde jeg ha merket selv, men i min situasjon var jeg glad for å få ordningen i det hele tatt, så har behovet for endringer kommet i ettertid.

Grunnen til 7 år var at ca. 80 % av gjeld var under 2 år.

Angånde buffer/vedlikehold så bruker jeg da feriepengene og halv skatt til å bygge denne. Jeg har ikke hatt mulighet til å spare noe av livsopphold så langt og det er familie som har hjulpet så langt men sånn skal det ikke være. Går den nye avtalen i orden blir det noen tusen mer i mnd. Da bør jeg kunne sette av 1200 til regningsbuffer som var opprinnelig plan. For meg føles det naturlig å ha en buffer i min vanlige bank til regninger og hasteutgifter og en buffer til vedlikehold som er ute av syne for meg selv.(F.eks ryker pumpa i borehullet er dette en utgift på over 25 000kr, men håper den holder noen år til )Så antar dette går greit så lenge det ikke er bufferkonto hos andre men at jeg har det i en annen bank.

Angående skatt har jeg lagt trekket litt lavere enn beregnet. Jeg forstår det som at jeg ikke kan få noe problemer med selve ordningen pga dette.

Takk for informasjon:)

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2020-02-28 20:26

Hei
Dette er blitt langt, men jeg håper du holder ut å lese.

Jeg bemerker med lov/forskrifts henvisninger i den rekkefølgen du har svart.

Namsmann

Er du bosatt i Vestfold? Hvis du er det så behøver du ikke si noe mer, da jeg har vært i kontakt med «denne» namsmannen. Det er et sorgens kapittel.

Rettslig gjeldsordning.
Du nevner namsmannen i det du skrive. Jeg går da ut fra at du har fått en gjeldsordning, som er frivillig, og ikke tvungen etter gjeldsordningsloven.

Nei til avdragsfrihet
.
Jeg går ut fra at du beholder en eiet bolig.
Her kommer gjeldsordningsloven (Gol eller gol) helt konkret inn.
Det heter i gol (Sitat i kursiv)
§ 4-8.Fordelingen mellom fordringshaverne
Gjeldsordningen skal omfatte alle skyldnerens forpliktelser som ikke er betaling for en fremtidig motytelse som skyldneren har rett til å motta etter §§ 4-3 til 4-5 og skatte- og avgiftskrav som holdes utenfor gjeldsordningen i henhold til bokstav c nedenfor samt forpliktelser som nevnt i tredje ledd. De midler som skal fordeles mellom fordringshaverne fordeles forholdsmessig etter gjeldens størrelse, med følgende unntak:

(a) Fordringer sikret ved pant i bolig
Dersom skyldneren skal beholde eiet bolig, skal fordringer sikret ved pant i boligen innenfor boligens omsetningsverdi med tillegg av 10 prosent, gis avtalt rente under gjeldsordningen.
Det skal ikke betales avdrag i gjeldsordningsperioden, men hovedstolen består. Krav sikret ved lovbestemt pant i boligen i henhold til panteloven § 6-1 skal likevel gis full dekning.

Min bemerkning.
Slik du også kan lese så åpner ikke loven for avdragsfrihet.

Samboer betaler på dine avdrag.
Jeg går ut fra at du har søkt om gjeldsordning alene og er samboer.
Dette er direkte i strid med ektefellelovens
«Kapittel 8. Ektefellers ansvar for gjeld.
§ 40. Hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld.
En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det.

§ 41. Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar.
En ektefelle kan under samlivet med ansvar for begge ektefellene inngå vanlige avtaler om det daglige husholdet og oppfostringen av barna og vanlige avtaler for å dekke den enkelte ektefellens nødvendige behov. Dette gjelder også leie av felles bolig. Slike avtaler anses å være inngått med ansvar for begge ektefellene hvis ikke noe annet går fram av forholdene.
Hvis den andre parten forsto eller burde ha forstått at avtalen gikk ut over det ektefellen hadde rett til etter første ledd, blir bare denne ektefellen forpliktet.»

Min bemerkning.
Så fremt din samboer ikke har undertegnet på det samme gjeldsbrevet som deg, er din samboer ikke ansvarlig for din gjeld, og skal derfor ikke betale på den heller.

Hjelp av familie m.v.

Hvis du har vært nødt til å låne penger og andre ting for å «få hjulene til å gå rundt» så se om du kan få dette dokumentert.

Fremsett krav
Krev at barnehageutgiftene som ikke var inkludert blir motregnet kreditorene krav, da dette er på identisk med skattekrav
Fordi du ikke har fått fradrag for barnehageutgifter, og at din samboer har vært nødt til å dekke dine avdrag, og fått økonomisk hjelp av familie. Dette har medført at dine kreditorer har fått for stor dividende.
Fremsett krav om at dette blir enten dekket av namsmannen eller at det går til motregning mot det du skal betale til kreditorene, eller som en avkortning av gjeldsordningsperioden

Namsmannen /tingrettens avvisning av ditt krav.
Hvis namsmannen eller tingretten avviser ditt krav, da skal du henvise til
Det heter i Ot.prp. 81 1991. om:
Her heter det: Praktisk saksbehandling 1. Namsmannens veiledningsplikt
”Det er en kjensgjerning at mange av søknadene om gjeldsordning er meget kompliserte og omfattende. De som vil søke har ofte vært under et stort økonomisk press over lengre tid og trenger hjelp og bistand for å komme i gang med en søknad.
Erfaringene har også vist at en gjeldsordningssak som regel ikke bare dreier seg om “hverdagsjus”, men ofte stikker dypt i kompliserte emner omkring lån, pant, skatt, ektefellers formuesforhold, kausjon m.v. Det er derfor ikke tilfeldig at namsmannen så klart er pålagt en veiledningsplikt i disse sakene.”

1) Settenamsmann.
Jeg hadde krevd settenamsmann. Dvs. at du får en annen namsmann til å utarbeide en ny gjeldsordning, eventuelt at du krever at din ordning blir behandlet av tingretten.

2) Fri rettshjelp / fri sakførsel.
Få advokaten til å søke om fri rettshjelp og sakførsel på prinsipielt grunnlag.
Det prinsipielle i din sak er hvorvidt en gjeldsordningsavtale kan være rettslig bindende når den inneholder lovbrudd, og om namsmannen kan holdes både juridisk og økonomisk ansvarlig i denne type saker.

3) Rettshjelpsforsikring.
Sjekk om du har rettshjelpsforsikring i ditt forsikringsselskap.

De tre foranstående punktene kan advokaten din hjelpe deg.

Samboer under livsoppholdssatsene.
Her er to kjennelser som "går utenfor gol"
Den første om forsørgelse av samboer.
Ordning forsørgelse av samboer

LE-2018-159331

Instans Eidsivating lagmannsrett – Kjennelse
Dato 2018-11-22
Publisert LE-2018-159331
Stikkord Sivilprosess. Saksbehandlingsfeil. Tvungen gjeldsordning. Underholdsansvar for samboer. Tvisteloven § 29-23 tredje ledd. Gjeldsordningsloven § 4-3.
Sammendrag Lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse i gjeldsordningssak. Tingretten hadde ikke vurdert spørsmålet om samboeren kunne forsørge seg selv ved å forbruke av egen formue. Det var heller ikke fremlagt noen dokumentasjon for hennes helsetilstand.
Henvisninger: Gjeldsordningsloven (1992) §4-3 | Tvisteloven (2005) §29-23
Saksgang Nedre Romerike tingrett TNERO-2018-89709 – Eidsivating lagmannsrett LE-2018-159331 (18-159331ASK-ELAG/).

Forsørgelse av særkullsbarn under ordning[/code][/code]
LH-2018-86915

Instans Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse
Dato 2018-07-25
Publisert LH-2018-86915
Stikkord Gjeldsforpliktelser. Tvungen gjeldsordning. Gjeldsordningsloven § 4-3.
Sammendrag Lagmannsretten kom til, ut fra de konkrete omstendighetene i saken, at det ikke var i strid med gjeldsordningsloven § 4-3 at skyldneren indirekte bidrar til forsørgelse av samboers særkullsbarn.
Henvisninger: Gjeldsordningsloven (1992) §4-3

Jeg har begge disse kjennelsene i sin helhet. Det blir for langt å legge alt ut her.Min konklusjon, så langt
Jeg vil påstå at hele gjeldsordningen din er ugyldig, da en gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine kreditorer Det er avtalefrihet i Norge. Men avtalen må ikke inneholde brudd på norsk lov.
Det gjør din gjeldsordningsavtale.

Min anbefaling

Bøker som kan være til hjelp.

Egil Rokhaug og en kar som heter Ernst Moe har skrevet flere bøker om gjeldsordning.
Vi starter med de bøkene Egil Rokhaug har skrevet. Disse er:
Gjeldsordningsloven med kommentarer, og Gjeldsordning i teori og praksis

Så var det «han karen» Ernst Moe
Gjeldsordningsloven med kommentarer og Gjeldsordning i teori og praksis

Disse to gutta er pr d.d. de fremste inne gjeldsordning.
Du kan enten kjøpe bøkene, de koster i gjennomsnitt kr 650,00 pr stykk, eller du kan låne dem på biblioteket. Jeg tror det å låne disse bøkene muligens er billigere enn å kjøpe dem.

Hvis det er av interesse kan du sende meg en e-post, så kan vi snakke om saken din, fordi her er det så mye rart, at hadde det ikke vært for at jeg har vært borti rare saker selv, så hadde jeg ment at du må ha misforstått en god del.

Jeg håper dette er til hjelp.

Husk! Krever du ingen ting får du ingen ting.
Det forholdet at du krever og dette vil «på en måte ramme dine kreditorer» får dine kreditorer ta opp med namsmannen, og ikke deg.


Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

kareskare
Innlegg: 3
Registrert: 2020-02-25 17:07

Re: Gjeldsordning

Legg inn av kareskare » 2020-03-08 20:55

Hei.

Takk for godt og informativt svar.

Namsmann
Er nok ikke Vestfold nei. Holder til lenger sør, men antar det er noen som ikke burde hatt den jobben rundt omkring.

Rettslig Gjeldsordning
Dette er en frivillig gjeldsordning ja.

Nei til avdragsfrihet

Beholder bolig ja som jeg deler med samboer. Ser at det ikke kan være avdragsfrihet som du sier. Så får se hva som blir respons på disse nye beregningene. Samboer var med i opprinnelig søknad men namsmann mente hun ikke trengte det.

Hjelp av familie

Her er det betydelige beløp som har vært hjulpet med. Skal sjekke opp dette med barnehage, familie og avdrag og se hva det har utgjort. Om ordningen er satt opp feil i forhold til loven så burde jo iallefall dette med avdrag redusere fremtidig dividende tilsvarende.

Jeg har hengt meg opp i det du skriver om at avtalen er ugyldig da den inneholder brudd på norsk lov.

Vi venter i spenning på å høre fra advokaten og jeg skal så få gått igjennom denne informasjonen fra deg og mulig skaffe meg lesestoff.


Takker så mye for svar så er det mulig jeg tar kontakt når jeg har hørt fra advokat og vet mer om status på ordningen.
En ting er sikkert, mye skal endres i forhold til hvordan ordningen er idag. Som du sier så er det viktig å kreve og begynner å bli tydeligere hva man kan kreve for.

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2020-03-09 15:50

Hei igjen
Namsmannen har anledning til å oppnevne en medhjelper. Denne medhjelperen måtte ha en "tabbeforsikring" på minst kr 50 000,00. Dette var for mange år siden, så dette beløpet kan ha økt. Poenget er at da har sikkert også namsmannen også en type av denne "tabbeforsikring".
Her er forskrift om medhjelper og beløpet som tydeligvis fremdeles er kr 50 000,00
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-12-04-885
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2020-05-07 19:12

Rettelse korrigering
'Jeg har i mitt andre svar hvor jeg gjenir gols paragarf
Nei til avdragsfrihet.
Jeg går ut fra at du beholder en eiet bolig.
Her kommer gjeldsordningsloven (Gol eller gol) helt konkret inn.
Det heter i gol (Sitat i kursiv)
§ 4-8.Fordelingen mellom fordringshaverne
Gjeldsordningen skal omfatte alle skyldnerens forpliktelser som ikke er betaling for en fremtidig motytelse som skyldneren har rett til å motta etter §§ 4-3 til 4-5 og skatte- og avgiftskrav som holdes utenfor gjeldsordningen i henhold til bokstav c nedenfor samt forpliktelser som nevnt i tredje ledd. De midler som skal fordeles mellom fordringshaverne fordeles forholdsmessig etter gjeldens størrelse, med følgende unntak:

(a) Fordringer sikret ved pant i bolig
Dersom skyldneren skal beholde eiet bolig, skal fordringer sikret ved pant i boligen innenfor boligens omsetningsverdi med tillegg av 10 prosent, gis avtalt rente under gjeldsordningen.
Det skal ikke betales avdrag i gjeldsordningsperioden, men hovedstolen består. Krav sikret ved lovbestemt pant i boligen i henhold til panteloven § 6-1 skal likevel gis full dekning.

Min bemerkning.
Slik du også kan lese så åpner ikke loven for avdragsfrihet.

I min bemerkning kan du/lese at jeg sier at loven, gol, ikke åpner, altså gir anledning til å gi avddragsfrihet.
Dette er stikk i strid med hva loven faktisk sier.

Heldigvis siterte jeg lovteksten, men det kan likevel hende at de som leser dette har trodd at min bemerkning er korrekt, da dette kanskje kan være en lovtolkning.

For å unngå enhver form for tvil/usikkerhet så er det faktiske forholdet slik, når man har fått en gjeldsordning etter loven, og får beholde boligen. (Dette gjelder ikke leieforhold)
Den som får beholde boligen skal IKKE BETALE AVDRAG. Men betale kun renter, som er avtalt. Det at renten er avtalt er ofte at man avtaler en effektiv rente som skyldner har råd til å betale. Det vil ikke være noe poeng for kreditor å kreve en rente som utgjør så mye i kroner pr mnd. at skyldner ikek klarer å betjene rentene, hver mnd.

Beklager dette, men dette var og er feil fra min side.

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

martacus
Innlegg: 1
Registrert: 2020-11-16 12:58

Re: Gjeldsordning

Legg inn av martacus » 2020-11-16 13:01

Hei, får jeg spørre hvordan søknaden foregikk? Hvilke dokumenter må legges ved akkurat? Må de sendes inn flere ganger per år?

Hilsen

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2020-11-17 14:54

Hei.
Hvis du mener søknad om gjeldsforhandlinger, så står det oppført på søknadsskjemaene, eller du kan kontakte namsmannen som vil fortelle deg dette.
Det som det blir spurt etter er de 3 – tre siste års skattemelding, de 3 – tre siste lønnsslipper, og andre papirer som dokumentere de fradrag du gjør krav på. Det er bl.a. husleiekontrakt, eventuelle utgifter i forbindelse med varig sykdom, SFO og/eller barnehageutgifter, og utgifter til reisevei hjem/arbeid/hjem, hvis reiseveien er vesentlig lengre enn normalt, og koster mer enn et månedskort på det stedet du bor.
Reiseutgifter blir ofte satt til kr 750 pr mnd. Har d u utgifter utover dette kan du kreve fradrag for disse,

Hvis du snakker om dokumenter når du har fått en gjeldsordning, så er det noe som avtales når du driver med gjeldsforhandlinger. Ofte ber kreditorene om skattemeldingen du får en gang pr år. Men ikke bestandig.


Håper dette er svar på det du lurer på

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

Luppen
Innlegg: 1
Registrert: 2021-03-12 17:18

Re: Gjeldsordning

Legg inn av Luppen » 2021-03-12 17:21

Hei jeg har fått frivillig gjeldsordning. Men til meg tar de feriepengene og halv skatt i desember. Ser du skriver du får beholde disse.. hva gjorde du?

Birch
Innlegg: 3
Registrert: 2021-03-28 10:51

Re: Gjeldsordning

Legg inn av Birch » 2021-03-28 10:56

Kan det være at det står at feriepenger og halv skatt i desember skal forfordeles kreditorene, men at dette er ivaretatt i betalingsplan?

Dette er visst et spørsmål som kommer opp hos Namsmannen ganske ofte, men betyr i praksis at du betaler litt ekstra hver måned, for å beholde halvskatt og feriepenger selv.

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2021-03-28 14:43

Hei.
Vanlig praksis er en fordeling av feriepenger og halv skatt i desember hvor skyldner beholder 35% og kreditor beholder 65%. Namsmannskontoret i Sandefjord opplyser at dette er vanlig praksis.

En slik fordeling må imidlertid avtales under gjeldsforhandlingene, og det er derfor ikke noe «automatikk» i denne fordelingen. En skyldner må derfor be om (kreve) dette.

Betale ekstra hver mnd.
Nei. Det er ikke en forutsetning at du skal betale litt mer hver måned for å kunne beholde fordelingen 35/65%.
I gol § 4-2 siste avsnitt (ledd) heter det:
«Forslaget skal bygge på en virkelighetsnær vurdering av skyldnerens betalingsevne.»

Håper dette har avklart noe

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

igma88
Innlegg: 1
Registrert: 2021-03-30 22:08

Re: Gjeldsordning

Legg inn av igma88 » 2021-03-30 22:12

Hei!

Jeg ser at det er flere ting dere snakker om her som ikke har blitt tatt hensyn til i min gjeldsordningssak.

Har dere en bra advokat til gjeldsordningssaker å anbefale ?

TBergh
Innlegg: 46
Registrert: 2020-02-26 00:36

Re: Gjeldsordning

Legg inn av TBergh » 2021-03-31 08:31

Hei.
Jeg er gjeldsrådgiver med mer enn 25 års erfaring og praksis.
Du kan kontakte meg, så kan jeg se på ordningen din.
Du finner info om meg her:
viewtopic.php?f=4&t=52

Eller du kan kontakte meg på e-post t53.berg@gmail.com

Med vennlig hilsen
TBergh
Med vennlig hilsen
TBergh
t53.berg@gmail.com

Svar